Ghost Emperor Wild Wife: Dandy Eldest Miss

Guǐ Dì Kuáng Qī: Wán Kù Dà Xiǎo Jiě, Quỷ đế Cuồng Thê: ăn Chơi Trác Táng đại Tiểu Thư, 鬼帝狂妻:纨绔大小姐

SUMMARY
REVIEWS

Yun Luo Feng, Hua Xia Medicial School's genius, died from an accident and her soul attached to Long Xia mainland's General family's useless eldest miss.

SHOW MORE
CHAPTERS (2262)
SHOW MORE
COMMENTS